fbpx

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА “ФАЛАНДЖИ” ЕООД – GURME-BG.COM

                                               

 1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ФАЛАНДЖИ ЕООД, с ЕИК  205342052 с адрес на регистрация гр. София, ул. Нишава 159 наричано по долу  ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия gurme-bg.com  наричана по-долу gurme-bg.com.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: ФАЛАНДЖИ ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София, Ул.Нишава 159
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София, Ул.Нишава 159 . Данни за кореспонденция: България, гр. София, Ул.Нишава 159, info@gurme-bg.com,телефон 0897 30 30 06
 4. 4. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. gurme-bg.com. e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет http://www. gurme-bg.com. , чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да преглеждат стоките, тяхната характеристики, цени и условия за доставка;
 3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в платформата gurme-bg.com.;
 4. Да извършват плащания във връзка със сключените договори чрез платформата gurme-bg.com.електронни средства за разплащане.
 5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика чрез платформата gurme-bg.com.;
 6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата gurme-bg.com.чрез интерфейса на страницата на gurme-bg.com., достъпна в Интернет;
 7. Да се уведомяват и за правата си, произтичащи от закона, чрез интерфейса на платформата gurme-bg.com.в Интернет;
 8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Доставчикът в платформата gurme-bg.com. не произвежда , не пакетира и не етикетира, нито обозначава стоките,.Той организира предлагането им в платформата gurme-bg.com. , сключването на договор за покупка както и организира доставянето и заплащането им,. Доставчикът осигурява и предвидените в закона  и възприетите в практиката права на Ползвателите.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в платформата gurme-bg.com. договор за покупко-продажба на стоките, на адрес http://www. gurme-bg.com. . Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата gurme-bg.com. се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно отполучаването на номер на поръчката, което завършва изявлението за сключване на договора с Доставчика в платформата gurme-bg.com.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата gurme-bg.com. възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата gurme-bg.com. и настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата gurme-bg.com.

(4) Договорът е с датата на завършване на изявлението на Ползвателя по (2).

(5) Заплащането се дължи по цените, валидни в датата на договора.

(6) В номенклатурата на Доставчика договорът носи номера на поръчката и артикулния номер.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата gurme-bg.com. се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Изпълнението на договора се гради върху предпоставката, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

 1. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА gurme-bg.com.

Чл. 7. (1) За да използва gurme-bg.com. за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата gurme-bg.com. , съобразно посочената в него процедура.

Процедурата по регистрация изглежда така:

Ползвателят заявява желание да влезе в магазина с бутона “Вход” в горната лента, където му се предоставя възможност за процедура:

Регистрация:

 • От предоставеното му меню Потребителят избира регистрация, като във формуляра вписва потребителското си име и eлектронния адрес, на който ще получи следващите съобщения.
 • Предоставя му се възможност да приеме или отхвърли действащите Общи условия на gurme-bg.com.. В случай на отхвърляне gurme-bg.com. отказва регистрация,
 • След  въвеждане на данните си ползвателят получава инструкция да напусне gurme-bg.com.и да използва за вход линк от писмо с инструкции, които ползвателят получава на посочения от него електронен адрес.
 • От линка в писмото Потребителят бива насочен в регистрационния картон на негов профил в gurme-bg.com.където на потребителят се предоставят възможности да започне настройките си на профилната си информация, в т.ч. на паролата и потребителското име, което ще ползва занапред .Тук на него му е предоставена възможност да завърши своята регистрация, след което той може да ползва платформата, в т.ч. да поръчва.

Смяна на парола:

 • процедура само за вече валидно регистрирани потребители, които желаят да сменят паролата си. Изисква вписване на валидно от профила потребителско име или електронен адрес. В този случай на електронния адрес от профила бива изпратено писмо с инструкции и линк, който отвежда Ползвателя в Профила му, където той може да впише парола за бъдещо ползване. Ползване на платформата може да започне веднага след тпва.

Вход за регистрирани Ползватели:.

 • Предназначен само регистрирани в платформата Ползватели.

3) С попълване на данните си и натискане на бутоните “Регистрация” , Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

 

 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в платформата gurme-bg.com. , за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата gurme-bg.com. стоки.

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата gurme-bg.com. по следната процедура:

(1) Извършване на регистрация в платформата gurme-bg.com. и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в платформата gurme-bg.com. ..На разположение на ползвателя е предоставен интерфейс „Моят профил” където ползвателят има възможност да поддържа необходимите за изпълнение на договора верни актуални данни за доставка кореспонденция, телефонна връзка

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата gurme-bg.com. чрез идентифициране с име и парола;

(3) Избиране на една или повече от предлаганите в платформата gurme-bg.com. стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.

(4) Избор на стоки може да бъде направен и като бъде използвана една от последните няколко поръчки на Ползвателя за шаблон, от който той може да изважда и прибавя стоки, като довършва по общия за  платформата gurme-bg.com. начин.

(5) Предоставяне на нужните за  извършване на доставката данни;

(6) Избор на способ за плащане на цената.

(7) Потвърждение на поръчката в платформата и по електронна поща.;

 

 1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Ползвателят има задължението за заплати по договорите стойността на получените стоки, ведно с цената на тяхната доставка.

(4) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба, респ за всяка стока. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

(5) Ползвателят има право да се откаже от получена доставка на стоки от Доставчика в рамките на 1 час от момента на извършване на доставката до Ползвателя. Независимо от това, Ползвателят е задължен да съхранява получените стоки съобразно изисквания за съхранение, посочени на опаковката им до момента на връчването им на посочено от Доставчика лице.

(6) Ползвателят се съгласява, че по отношение на пресните храни , които се продават в насипно състояние е възможно в доставеното количество да има разлика в количеството до 10% в сравнение с поръчаното от Ползвателя. Същото се прилага и по отношение на стоките във вакуумирана опаковка, при които няма точен грамаж. При тях мерна единица е килограм, а в забележка към продукта е дадена информация – какъв е приблизителния  грамаж на една неделима разфасовка.

(7) По причина, че някои стоки с разфасовка с неточен грамаж могат по време на поръчването им от Ползвателя да бъдат определени неточно, то окончателната информация за стойността на доставяните стоки се съдържа в Приемо-предавателния протокол и Фактурата, която Ползвателят получава при доставка.

(8) В случай, че доставката е предплатена и поради неточен грамаж възникне разлика между стойността по приемо-предавателен протокол и поръчката, то разликите се уравняват при доставката, като Доставчикът изпраща на адреса на Ползвателя документ за това.

(9) Доставчикът има право, без съгласуване да замени поръчана от Ползвателя разфасовка с друга, ,като запази съдържанието и продуктовите характеристики, ако при това не измени наименованието, достави не по-малко количество и запази стойността на договора и доставката.

(10) Мерната единица в която количествено се определя стоковата равностойност на обявената цена се съдържа в обявата на цената. В този смисъл, там където продажната единица съдържа повече от една отделна разфасовка от обявения в името продукт, мерната единица обобщено е обявена като стек. В информацията към продукта е указано какво количество отделни разфасовки се съдържат в него, като обявената цена е за целия стек.

(11) Желаните количества Ползвателят въвежда в мерната единица,за която е обявена цената.

(12) Ползвателят може да въведе желаните количества за килограмови артикули с точност до 10.г. но при доставка обявените в забележка разфасовки са определящи.

(13) За информация на Ползвателите към продуктите са прикачени снимки, в т.ч. на етикетите с изискуема по закон информация в т.ч. за дати на производство, партиди и пр, която е уникална за конкретната моделно заснета мостра, При доставка стойностите за дати на производство и партида са актуалните за доставеното и незадължително идентични със снимката.

(14) Доставчикът има право по свое усмотрение да откаже изпълнението на поръчка на Ползвател, за което Доставчикът уведомява в подходящ срок Ползвателя, без да е задължен да посочва причина за отказа.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено номера на поръчката и артикулния номер на стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка. Плащането се дължи групирано за всички съдържаеми в него договори по сумата на  придружаващия доставката документ.

 

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в gurme-bg.com. , може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата gurme-bg.com. са определени в профила на всяка стока в платформата gurme-bg.com. .Изображението на стоките служи само за продуктова спецификация. При доставка са възможни отклонения  от конкретно изображение, без едностранно да се променя вида на стоката и договора.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата gurme-bg.com. в профила на всяка стока в платформата gurme-bg.com. .

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в платформата gurme-bg.com. и се предоставя като информация, в зависимост от вида на избраната транспортна услуга, на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите Общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в платформата gurme-bg.com. .

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата gurme-bg.com. преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата gurme-bg.com. или електронна поща.

Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че доставчиците в платформата gurme-bg.com. имат право да приемат авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика в платформата gurme-bg.com. цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

(3) В случай, че стойността на поръчката на Ползвателя е равностойна или надвишава 5 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

Чл. 16. (1) По отношение на стоки, които не са потребими и попадат в приложното поле на Закона за защита на потребителите в частта договори от разстояние, Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата gurme-bg.com. в  Прил 1. към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна  Прил 2. към тези общи условия. За всички останали потребими стоки Ползвателят има право на отказ в рамките на 1 час от момента на доставката на стоката.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
 6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

(3) Когато доставчикът в платформата gurme-bg.com. не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Ползвателят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Ползвателят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата gurme-bg.com. – Приложение № 1 към тези общи условия.

(4) Когато Ползвателят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Ползвателя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Ползвателя.

(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен във случаите, когато Ползвателят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Ползвателят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(7) Ползвателят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на адрес в Прил.1 към тези общи условия.

(8) Когато Доставчикът в платформата gurme-bg.com. не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата gurme-bg.com. .

(2) Ако Доставчикът в платформата gurme-bg.com. не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Ползвателя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 18. Доставчикът в платформата gurme-bg.com. се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на хранителни добавки.

 

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1) Доставчикът в платформата gurme-bg.com. може да организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок. Ако Доставчикът не успее да организира доставката в посочения срок, същият е длъжен да уведоми предварително Ползвателя.

(3) Ако Ползвателят не присъства на посочения адрес за доставка , Доставчикът извършва доставката в друг, удобен за Доставчика час, като Ползвателя трябва да заплати допълнително 6,90 лв за доставката.

(4) В случай, че Ползвателят укаже в забележка към конкретна поръчка алтернативен Получател на стоката с неговото име, адрес за доставка, електронен адрес и телефон то, за gurme-bg.com. това лице ще има всички права и задължения на Ползвателя по договорите включени в поръчката, а Ползвателят се съгласява, че ще отговаря за действия и бездействия на посочения за Получател като за свои,

Чл. 20. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата gurme-bg.com. .

 1. Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в платформата gurme-bg.com.съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.
 2. Приносителят на пратката не е упълномощен  да договаря условия по договора за доставка, да  взима решения по, както и да извършва частични доставки.
 3. Приносителят е упълномощен само:
  1. да предаде пратката и съпътстващите документи;
  2. да присъства като представител на gurme-bg.com.при огледа за съответствие на проекта за Приемо-Предавателен Протокол;
  3. да инкасира цената в случай на плащане с наложен платеж;
  4. да съдейства при уравняване в случай че поради неточен грамаж има различия между аванс и приемо-предавателен протокол.;
  5. да участва при създаване на  констативен протокол за нередности по стоки и доставка;
  6. да получава обратно стоки при рекламации и в процедура на връщане.

Чл. 21. Доставчикът в платформата gurme-bg.com. не се задължава да осигурят сервиз за стоката.

Чл. 22. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата за търговската продажба, определени в Търговския закон, Закона за електронната търговия, Закона за храните и Закона защита на потребителите.

 

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 23. (1) Доставчикът в платформата gurme-bg.com. предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът в платформата gurme-bg.com. ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът в платформата gurme-bg.com. има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(4) Ползвателят – Потребител се съгласява, че Доставчикът на платформата gurme-bg.com. има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя в електронния магазин на Доставчика в платформата gurme-bg.com.

(5) Ползвателят – Потребител се съгласява, че Доставчикът на платформата 24open.bg има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Ползвателя  при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата gurme-bg.com. .

(6) gurme-bg.com. използва  бисквитки в т.ч. на  Google Analytics Advertising Features  за пазарни анализи  с цел подобряване на предлаганата услуга.,  които не се предоставя на трети страни. В слиучай че ползвателят не желае допускането на подобни бисквитки той може ги ограничи с  Google Analytics’ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ , както и да бъдат блокирани с настройка на  уеб браузъра, (Подробна информация за възможностите и начините на управление на бисквитки може да бъде намерена в настройките на приложението на уеб-браузъра . С настоящото gurme-bg.com.  информира, че ограничаването на използването на бисквитки може да повлияе на някои функции  на уеб-страницата).

Чл. 24. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата gurme-bg.com. има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) gurme-bg.com. шифрова предоставяните услуги посредством криптографски методи на защита.

 

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 25. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата gurme-bg.com. , за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.

(2) Доставчикът в платформата gurme-bg.com. и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

А) след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата gurme-bg.com. и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

Б) след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата gurme-bg.com. и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

В) с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата gurme-bg.com.

(3) Ползвателят се съгласява, да бъде информиран за промени в настоящите Общи условия при следващото промяната влизане в системата gurme-bg.com. . Ползвателят се съгласява, че публикуваните в страницата на gurme-bg.com. изменения и оповестяването им по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 26. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес http://www. gurme-bg.com. /obshti-usloviia.html заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата gurme-bg.com. се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата gurme-bg.com..В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 28. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата gurme-bg.com. в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 29. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата gurme-bg.com. и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите. (5) Претенции за качеството на стоките и/или тяхната опаковка и етикетиране.

Чл. 30. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 31. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на gurme-bg.com. и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата gurme-bg.com. .

Чл. 32. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

 

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 33. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата gurme-bg.com. се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 34. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата gurme-bg.com. и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 35. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 36. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 37Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 28 октомври 2018 г.